Jus esate cia: žinios  

ŽINIOS

aktualu
Naujoji ideologija ir nesitaikstymas

Deja, krikščionių apžvalgininkų susirūpinimas dėl Barako Obamos, užėmusio Jungtinių Valstijų Prezidento postą, aiškiai pasitvirtina.

Politikai suka klaidingu keliu

Baltųjų Rūmų Vašingtone internetiniai puslapiai pasikeitė vos po keleto minučių Barakui Obamai perėmus prezidento postą. Paskelbtas “etinis pokytis”, šalinantis kliūtis abortui ir įteisinantis paramą jam bei iškeliantis homoseksualų, lesbiečių, biseksualų, transvestitų teises ir jas prilyginantis šeimos teisėms. Taip vadinami “neapykantos skleidėjai” bus dar aršiau persekiojami dėl rasinių ar kitokių išankstinių nusistatymų, o ką tik paminėtas grupes Amerikos prezidentas aiškiai nori priskirti mažumoms.

Pirma Prezidentas Bušas buvo sustabdęs finansavimą iš valstybinių mokesčių institucijoms, propaguojančioms abortą. Trečiąją naujosios administracijos kūrimosi dieną šios finansinės lėšos vėl įteisintos, lygiai kaip ir naujojo Amerikos Prezidento priimtas “laisvas naudojimasis”embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis!

Tai mūsų nestebina! Didžiausią nuostabą gali kelti aplinkybė, kaip greitai naujoji Amerikos vyriausybė veikia, jau pirmomis dienomis rodydama ypatingą prioritetą šiems politikos klausimams! Kodėl taip skubate, pone Prezidente?

Argi mes nepatiriame augančio, ypač prieš gyvybę ir krikščioniškąsias vertybes nukreipto puolimo ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose? Ar Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga nesusivienys šiais esminiais gyvenimo klausimais, skleisdamos savo ideologiją pasaulyje? Ar nebus panaikinti plėtros fondai tautoms, nenorinčioms diegti savo valstybėse Amerikos-Europos abortų politikos? Ar nebūsime mes, pradedant politikais, pedagogais, vaikais vaikų darželiuose ir mokyklose pavergti “socialinės kaitos proceso”, besistengiančio įtikinti mus, kad “lyčių ideologija” ir kiti “naujojo kelio” principai yra palaima laisvai ateities visuomenei?
Ar nesutikę pritarti lygioms teisėms homoseksualams ir šeimoms, nebūsime ateityje apšaukti “neapykantos skleidėjais”, nepripažįstančiais mažumų teisių?
Ar tai tie esminiai “pokyčio” elementai, apie kuriuos kalbėjo ponas Barakas Obama?

Deja, taip neatrodo, tačiau kryptis pokyčiams jau pasirinkta, nors - ačiū Dievui – tai dar nepakeitė visuomenės!

Tikrasis perkeitimas

Mes, krikščionys, su džiaugsmu leidžiamės keičiami šv.Dvasios, kad labiau mylėtume ir Jėzaus veidas vis labiau būtų regimas mūsų gyvenime, bet nesileisime keičiami ideologijos, nukreiptos prieš Kristų. Niekas neprivers mūsų iškreipti Dievo įsakymų ir leisti, kad nekalto vaiko nužudymas motinos įsčiose taptų teise! Niekas neturi teisės versti mus keisti pamatinę tvarką ir šeimai Dievo suteiktą poziciją, sulyginant šeimos teises su kitokių gyvenimo formų, kurias šv.Raštas aiškiai laiko papiktinimu, teisėmis!
Mes kreipiamės į visus “Barakus Obamas” ir politikus visame pasaulyje, inicijuojančius ar remiančius tokią pražūtingą politiką:

"Mes nesuprantame, kodėl jūs laikotės tokios politikos ir nesuvokiate, jog tai pražūtinga. Mes mylime ir gerbiame jus kaip žmones ir nemesime akmenų ant jūsų, tačiau priešinsimės tokiai politikai dvasiniais ir taikiais būdais, nes niekad nebus tikros ramybės ir taikos, nebus nė ateities žmonijai, jei negerbsime Dievo įsakymų ir negyvensime vienybėje su mūsų Kūrėju ir Atpirkėju!”

Istorinės pamokos

Paskutinį šimtmetį žmonija turėjo kentėti nuo žiaurių antikristinių ideologijų, klaidinusių žmones - bedieviško komunizmo ir fanatiško nacionalsocializmo. Kiek daug žmonių dar ir dabar nuo to kenčia! Kokias nuniokotas sielas paliko komunizmas ir kokiu šėtonišku įniršiu nacionalsocializmas puolė žydus!

Dabar antikristinė valdžia bando pavergti žmones prisidengdama tariama politine laisve! Nepamirškime, kad ankstesnės antikristinės ideologijos pirmiausiai puolė tikinčiuosius!

Pasimokę iš istorijos, turėtume pabusti, nes ši ideologija pastebimai sklinda. Ypač Rytų Europos tautos tegu greičiau atpažįsta “senąjį priešą”, kuris jas kalino dešimtmečiais, žiauriai elgdamasis ir dabar naujai pasirodantis tarsi “vilkas avies kailyje”. Šį kartą jis ateina su tariamai nesibaigiančios laisvės ir patogaus gyvenimo pagundomis, trokšdamas nuvesti mus į tokią pat bedievystę, kokią komunizmas bruko jėga!

Dvasinis nesitaikstymas

Todėl mums reikia kuo skubiausiai sąmoningai dvasiškai pasipriešinti ir nesileisti įbauginamiems. Dar negalima kalbėti apie atvirą krikščionių persekiojimą valstybėse, kuriose krikščionių yra dauguma, - bet neapsigaukime – spąstai jau paspęsti: kuriami įstatymai, kurie nustums mus į šoną, jei tik nebūsime apdairūs! Viskas bus leidžiama, išskyrus suvaržytą viešą Dievo išpažinimą ir Jo įsakymus!

Tegu mūsų Bažnyčia, tikintieji ir ganytojai, būna ypač budrūs. Tegu visi krikščionys susivienija Kristuje, kad veiktų išvien prieš šiuos pavojus. Bandydama skleisti savo dominavimą visame pasaulyje, antikristinė dvasia kovos prieš tuos, kurie tvirtai laikosi Dievo ir liudija Jėzų. Deja, rasis uolių padėjėjų jai. Tačiau net jei toks "Antikristas" kaip Stalinas ar Hitleris vėl pasirodytų, jis neturėtų rasti mūsų nepasirengusių. Jis bus nugalėtas, nes Dievas neapleis žmonijos!

Elijas

Baltai Lelijai (White Lily)

Ekvadoras, 2009m. sausio 30
"Garbinkite Viešpati,

savo Dievą ir tik Jam tarnaukite!"

2009m. sausio 23 d. apie 21:30 val., Agnus Dei bendruomenės koplyčioje "Tierra de la Paz" Santo Domingo mieste, Ekvadore prasidėjo nepaliaujamoji Adoracija už Ameriką. Tai buvo atsakas į mano klausimą Dievui, ką dar galėtume padaryti augant antikristinei grėsmei pasaulyje. Greitai paaiškėjo, kad naujoji JAV vyriausybė pakeitė etinių klausimų politiką. Vos Barakui Obamai tapus Jungtinių Valstijų prezidentu, po keleto minučių Baltųjų Rūmų internetiniuose puslapiuose etiniai klausimai pakeisti: remiama tapo teisė į abortą, o homoseksualų, lesbiečių, biseksualų ir transvestitų teises numatoma prilyginti šeimos teisėms. Naujasis prezidentas kitą dieną dar kartą tai patvirtino žodžiu.

Aišku, kad tai - antikristiška. Nesusimąstoma nei dėl įsakymo "Nežudyk", nei dėl to, kad Biblijoje nurodytos amoralios gyvenimo formos prilyginamos šeimai, pirmapradei žmonių bendruomenės ląstelei, ir jų teisės sulyginamos.

Ką daryti, jei politikai drįsta taip nepaisyti Dievo įsakymų?

Dievo atsakymas buvo pilnas išminties ir meilės:

"Garbinkite Viešpatį, savo Dievą ir tik Jam tarnaukite!"

Tai atsakymas, kurį Jėzus davė dykumoje jį gundžiusiam šėtonui, pasiūliusiam visas pasaulio karalystes už pagarbinimą (Mato 4.8-10).

Jėzus atmetė šį žmonijos gundymą.

Nepaliaujamu Dievo garbinimu Ekvadore už Amerikos kontinentą mes atmetame antikristinių jėgų gundymą versti žmones patiems nuspręsti gyvybės bei mirties klausimuose ir nepaisyti Dievo įsakymų, nes šitaip žmonės ruošiami ateinančio Antikristo garbinimui.

Mes liudijame, skelbiame ir vykdome: "Tik Dievą garbinsi ir Jam tetarnausi!"

Tokį atsakymą pasauliui Dievas šįkart davė per bendruomenę Ekvadore.

Tebūna Jam padėka amžinai!

Elijas, Tierra de la Paz, Ekvadoras
ATVIRAS LAIŠKAS JAV PREZIDENTUI,

GERBIAMAM PONUI BARAKUI OBAMAI.

Neteisybė negimusių amerikiečių atžvilgiu!


Gerbiamas Prezidente Obama, Jūs išrinktas Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentu ir tuojau valdysite vieną įtakingiausių šiuolaikinio pasaulio šalių.
Kokia didžiulė atsakomybė ir garbė! Daugelio žmonių akys žvelgia į jus, vildamiesi rinkiminės kampanijos metu duotų pažadų išsipildymo ir tikėdamiesi pasikeitimų į gerą: kad šiame pasaulyje būtų daugiau meilės, tiesos ir teisingumo. Žinoma, pasaulis negali būti sukurtas vien prezidento bei administracijos, tačiau vienos galingiausių pasaulio valstybių vadovas gali labai daug nuveikti, ypač pasirinkęs tinkamą kryptį!
Ar sieksite padaryti mūsų pasaulį saugesniu, ar suteiksite daugiau paramos skurdžiausiesiems, ar daugiau dėmesio skirsite pasaulio ekologinėms problemoms, ar bandysite dirbti teisingumui ir bendradarbiauti su įvairiomis pasaulio tautomis? Aš esu įsitikinęs, kad būsite geras Prezidentas savo žmonėms, ir iš visos širdies linkiu jums užtektinai ryžto tikroms permainoms!
Tačiau, gerbiamas Prezidente, norėčiau atvirai pasidalyti su jumis savo abejonėmis. Kaip gali kas nors iš tiesų pasikeisti į gerą, jei nėra teisingumo daugybei negimusių amerikiečių! Visa, ką girdime ar skaitome apie jūsų planus šiuo svarbiu klausimu, labai neramina. Gerbiamas Prezidente, jums gerai pažįstamas šv. Raštas ir pagrindinis Dievo įsakymas: nežudyk! Taip pat žinomi Jėzaus žodžiai, kad turime rūpintis mažutėliais.
Jokia laisvė, teisė ar moterų emancipacija nesuteikia teisės žudyti nekaltus vaikus. Jūsų šalyje egzistuoja mirties bausmė. Ši kraštutinė bausmė skirta nusikaltusiems baisiais nusikaltimais, bet kuo nusikalto dar negimęs vaikas? Ar galima pasmerkti mirčiai vaiką vien todėl , kad tėvai jo nenori?
Jūs turėjote laimės gimti, nes jūsų motina pasakė jums taip, nuo pat pradžių jūs buvote žmogus, kaip ir kiti dar negimę vaikai! Jei pažvelgtumėt tiesai į akis, suprastumėte, kad dar negimę vaikai jau yra žmonės - gyvi asmenys - nuo pat pradėjimo momento.
Jūs, gerbiamas Prezidente, esate atsakingas prieš Dievą ir visus Jo vaikus amerikiečius: gimusius ir dar ne! Ir jei gimusieji turi teisę būti ginami įstatymų, dar negimę - taip pat turi teisę į tai. Nei motina, nei tėvas neturi teisės žudyti savo vaiko – taip pat ir dar negimusio!
Aš norėčiau savo malda ir užtarimu paremti visas jūsų pastangas siekti kokybinių pokyčių, tačiau ne jūsų pageidaujama kryptimi aborto klausimo svarstymuose (vėliau taps lyg misija perduoti tokią kryptį kitiems kraštams!). Įteisinus aborto teisę, siaubingos pasekmės lauks dar negimusiųjų ir visų!
Jei neapginsite nekaltų vaikų gyvybės, niekad žemėje nebus tikros taikos ir niekas iš tiesų nepasikeis į gerą. Jūsų vyriausybė susigundys piktnaudžiauti valdžia prieš visuomenės silpniausiuosius ir tame svarbiausiame svarstyme jūs pats stosite prieš Dievą ir žmoniją. Aš visada žavėjausi Prezidento Džordžo Bušo narsa, kuris su tikėjimu ir supratingumu kovojo už dar negimusių vaikų teises, tačiau, žinoma, ne visiems jo politikos aspektams galėjau pritarti...
Galbūt daugelį dalykų nuveiksite gimusiems vaikams, tačiau dar negimę - liks be apsaugos. O jie, gerbiamas Prezidente, taip pat priklauso jūsų tautai ir žmonijai.
Pone Barakai Obama, Jungtinių Amerikos valstijų ateities Prezidente, apginkite dar negimusiuosius lygiai kaip ir gimusiuosius! Nekurkite nemoralių įstatymų! Neverskite žmonių paklusti įsakymams, priešingiems Dievo įsakymams. Jei parodysite pagarbą ir įsipareigosite “meilės kultūrai”, Dievo malonė bus su jumis ir tapsite palaima Amerikai ir pasauliui.
Tačiau diegiant “mirties kultūrą”, jūs ne tik negalėsite būti tikrosios taikos ir teisingumo įrankiu, bet kovoje prieš Dievo garbę ir žmoniją būsite naikinančios jėgos įrankiu.
Tegu Dievas padeda jums išvengti tokio likimo, skirto palaikantiems abortą ir visokias plėtotes, vedančias apakimo link! Nepasmerkite mirčiai dar daugiau negimusių vaikų ir didesniems kentėjimams amerikiečių! Ženkite pirmą rimtą žingsnį nepasirašydamas „Laisvo pasirinkimo akto”, kai jis atsidurs ant jūsų darbo stalo!
Tegu Dievas apšviečia jus ir suteikia drąsos apsispręsti už gyvybę, nusigręžiant nuo mirties kelio!
Mano mylima Amerika, tavęs laukia sunkūs laikai, jei vyriausybė pritars aborto nuodėmei ir kitiems amoralumams!
Rašau jums mylinčia širdimi - mūsų Dievo, mylinčio Tėvo vardu.

Elijas,

Lietuva, Vilnius, 2009 sausio 18 d.

Atgal
 

Anmelden
Spausdinimui