Jus esate cia: steigimo dokumentas  

STEIGIMO DOKUMENTAS

Balta Lelija

Intelektualinio ir dvasinio pasipriešinimo Antikristo dvasiai iniciatyva
Gaires

Ižanginis žodis
Antikristas
Antikristines tendencijos
Esamas nesitaikstymas
Balta Lelija
Prisistatymas
Konkretus žingsniai
Baigiamosios pastabos Atsakingi už ši dokumentaIžanginis žodis

Jau seniai širdyje jaučiu paskatą tokiai iniciatyvai, o dabar jos imuosi, su pasitikėjimu pavesdamas Dievo valiai bei globai.Šis dokumentas buvo perskaitytas 2008 m. gegužės 30 d. Jeruzalėje, Jėzaus mirties ant kryžiaus vietoje; Lietuvoje, Vilniuje, Gailestingumo Motinos Aušros vartų koplyčioje; Prancūzijoje, Domremi, šv.Žanos d’Ark krikšto bažnyčioje; Ekvadore (Pietų Amerika), šv.Domingo de los Colorados; Konge (Afrika), Mbuyi May ir Vokietijoje, Bodman, Frauenberg vienuolyne.

Tad nuo pat įsteigimo iniciatyva yra tarptautinio pobūdžio ir simboliškai perteikiama visam pasauliui. Šalyse, kur iniciatyvą rengiamasi įgyvendinti, ji prasidės “Baltos Lelijos” įsteigimu, perskaitant šį dokumentą šventa laikomoje vietoje.

Ši iniciatyva remiasi krikščioniškuoju tikėjimu, bet yra atvira visiems geros valios žmonėms, kurie nori priklausyti Dievui ar gyvena pagal sąžinę. „Balta Lelija“: pavadinimas lietuviškas, angliškai White Lily.

Religinė prasmė: “Lelija” įprastas Motinos Marijos prievardis, ypač minint skaistumo dorybę - „dangaus lelija“, angliškai Heavenly Lily.
Laisvai siejama ir su šventąja Žana d‘Ark, „Prancūzijos Lelija“, dangiškąja „Baltos Lelijos“ globėja.

Politinė prasmė: Pavyzdžiu pasirinktas Trečiojo Reicho laikais Vokietijoje veikusio pasipriešinimo nacistinei diktatūrai judėjimo „Baltoji Rožė“ pavadinimas.

atgal
Antikristas

Antikristo vardas minimas Naujajame Testamente: anot šventojo Rašto, prieš antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą, pasirodys Antikristas (plg. 1 Jn 2;18 ir toliau) - „nedorybės žmogus“, „pražūties sūnus“. Jis iškels save virš visko, kas susiję su Dievo vardu ir veiks su Šėtono galia, kol laikų pabaigoje bus Kristaus nugalėtas (plg. 2 Tes 2, 3-10).
Šventojo Rašto bei krikščioniškos tradicijos liudijimas leidžia manyti, kad Antikristas pasirodys kaip okultinių gebėjimų turintis žmogus, kuris, demoniškų jėgų padedamas, klaidins žmones. Spėjama, kad tam tikrą laikotarpį jis bus valdžioje, tuomet atkurs tariamą taiką, neva leisiančią tautoms džiaugtis visuotine gerove. Tačiau nesutinkantiems juo sekti, Antikristas netruks parodyti tikrąjį savo veidą. Dievo Žodis sako, kad „nedorybės slėpinys jau veikia“ (2 Tes 2;3-12) – tiesia kelius Antikristo atėjimui ir viešpatavimui. Tą nedorybės jėgą šiame dokumente ir kitur vadinsime “Antikristo dvasia”. Sunku šiuo metu pasakyti, ar pasirodys pati Antikristo figūra, ar, galbūt, vienas jo pirmtakų. Vis dėlto būtina tą dvasią atpažinti ir tinkamomis priemonėmis pasipriešinti. Tai ir yra svarbiausia “Baltos Lelijos” užduotis.

atgal
Antikristines tendencijos

Sakydami “antikristiška dvasia” ar “antikristinės tendencijos”, turime omenyje apskritai visas Dievui ir jo įsakymams prieštaraujančias idėjas bei nuostatas. Tokia dvasia kelia grėsmę ne vien krikščionims, bet visiems tikintiesiems, kurie nori gyventi su Dievu pagal jo valią, taip pat ir kiekvienam klausančiam savo sąžinės balso. Kadangi antikristiška dvasia nukreipta prieš Dievą ir žmoniją, ji neigiamai veikia visus žmones, net jeigu jie ir nesuvokia. Praeitame amžiuje ne kartą patyrėme antikristinį diktatą. Užvis didžiausias blogis buvo demoniškos neapykantos žydams kupinas nacių teroras ir panieka žmogui persmelktas komunistų smurtas. Hitleris ir Stalinas, be abejo, priskirtini prie antikristinių figūrų. Antikristo dvasia ypač tiesiogiai paliečia krikščioniškąjį tikėjimą, kai, pavyzdžiui, pačioje Bažnyčioje atmetamos arba pritemdomos tikėjimo tiesos, susilpnėja moralinės pozicijos ir žmonės pradeda derintis prie “pasaulio dvasios”.

Kaip šiandien veikia Antikristo dvasia?
Tiek Amerikoje, tiek Europoje ir kitose pasaulio šalyse antikristiška įtaka darosi akivaizdi. Ypač baisų poveikį patiria Europa, vis labiau prarasdama savo krikščioniškąjį identitetą ir leisdama plisti „mirties civilizacijai“. Jau dabar yra pagrindo manyti, kad būsima Europos konstitucija net nepaminės Dievo vardo ir nepripažins krikščionybės reikšmės Europos šalių istorijos bei kultūros raidai. Tenka pripažinti, kad be retų išimčių, pasaulyje nėra jokios politinės jėgos, kuri galėtų atvirai pasipriešinti Antikristo dvasios veikimui. Kalbant apie antikristinių nuostatų plitimą, atkreiptinas dėmesys į pasaulyje įsigalėjusią abortų praktiką - kūdikių žudymas motinų įsčiose darosi vis dažnesnis ir priimtinesnis, kartais net tiesiogiai ar netiesiogiai palaikomas valdžios. Netgi tokia holokausto siaubą patyrusi šalis kaip Izraelis, regis, nebejautri pamatinei kiekvieno žmogaus teisei į gyvybę nuo pradėjimo momento, jau neminint Kinijos, kur valstybė stačiai primeta abortą.Taip pat ir beveik visoje Europoje dar negimusių vaikų gyvybė yra be apsaugos: Rytų šalyse – dėl Sovietų priespaudos laikais priimtų aborto įstatymų, Vakaruose - dėl moralinių orientyrų politikoje praradimo. Tarp naujausių Europos parlamento siekių esama ketinimo net įdiegti vieningą “teisę į abortą”.
Be to, blogio dvasia savo tikslą pasiekia skleisdama melą, pavyzdžiui, nusikaltimą prieš nekaltą būtybę paskelbdama “pagalba moteriai”. Paskui - pagal būdingą antikristinę taktiką – visa destruktyvių poelgių pasėkmių našta užkraunama motinai, tėvui ir visuomenei. Todėl Jėzus tokią dvasią ir vadina „melo tėvu“. Homoseksualų partnerystė jau prilyginama santuokai ir norima suteikti šeimos statusą. Nepritariantiems homoseksualiems santykiams ir kritiškai pasisakantiems apie homoseksualumą, kyla pavojus būti griežtai nubaustiems pagal nediskriminavimo įstatymą, dabar jau veikiantį keliose šalyse. Kitur, pavyzdžiui Anglijoje, numatytos atitinkamos “smegenų plovimo” programos. Europos sąjunga turi didelius finansinius išteklius, kuriuos gali panaudoti savo pažiūrų primetimui viduje, bet taip pat jas primesdama ir kitoms šalims.
Vis rimtesniu taikiniu virsta religija, ypač krikščionių. Juk daug kur viešose įstaigose galioja draudimas atvirai naudoti religinius simbolius, kaip antai, musulmonių čadrą, žydų “kipą” ar krikščionių kryžių. Kai kuriose šalyse pradėta garsinti tikėjimo reikšmę neigianti vertybinio neutralumo idėja, skatinanti pasaulietinį religingumą. Neturėtume pamiršti, kad valstybės autoritetas visada turi svertų priversti paklusti kitaip manančius. Žinoma, nesame persekiojami kaip nacizmo ir komunizmo laikais, bet neturėtume apsigauti, nes Antikristo dvasios veikimas mūsų dienomis stiprėja. Šiuo istorijos momentu jos agresyvumas tarytum dar ne pats didžiausias, tačiau, jei Antikristo dvasia pasieks, kad tikėjimas būtų perkeltas į privačią sferą ir religinės vertybės išstumtos iš visuomeninio gyvenimo, tuomet jos palaipsniui išnyks ir iš sąmonės ir žmonės praras orientyrus. Po to nebebūtų sunku padaryti įtartinu bet kokį religinį išpažinimą ar įsitikinimus, kaip neatitinkančius demokratinių taisyklių, o tikinčiuosius apkaltinti fundamentalizmu.
Keleri metai kaip Europoje tampa regimas pasyvios nuostatos krikščioniškojo tikėjimo atžvilgiu pokytis link aktyvios priešiškos pozicijos. Kol kas santykinai tylu, bet jos veikimą galime atpažinti iš įstatymų pavyzdžių Anglijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Belgijoje...Akivaizdu, kad švelniais metodais nebus apsiribota, jei tik rasis žmonių, kurie priešinsis Antikristinės dvasios veikimui ir pradės ginti savo tikėjimo vertybes. Tada išvysime ligi šiol slėptą „reliatyvizmo diktatūros“ agresiją.

atgal
Nesitaikstymas

Esminis pasipriešinimas antikristinei tendencijai kyla iš tikinčiųjų. Evangelijos skelbimas drauge su gyvo tikėjimo ir gyvenimo liudijimu suteikia neabejotinai tikrą dvasių skyrimą. Jėzus aiškiai sakė: „Mano avys klauso mano balso“.
Tai tinka įvairių tikybų išpažinėjams, kurie gyvena vadovaudamiesi savo religijos tiesomis ir stengiasi laikytis Dievo įsakymų, taipogi jautrios sąžinės žmonėms, kurie irgi gali pastebėti, kad plinta žmones klaidinanti “melo dvasia”.
Jei pažvelgtume į Romos katalikų bažnyčios paveldą, jame rastume aiškų mokymą ir dvasinių priemonių, kaip atsilaikyti prieš Antikristiškos dvasios veikimą. Tenka apgailestauti, kad kartais pati Bažnyčia atrodo vidiniai nusilpus. Net, jeigu norėdami pastebėti antikristiško veikimo pavojus ir jiems pasipriešinti tiek Bažnyčios viduje, tiek išorėje, visiškai kliaujamės popiežiumi Benediktu XVI ir jo ištikimais bendradarbiais, negalime teigti, kad tokiu pat mastu galime remtis visais vyskupais. Sykiu ir daugelis kunigų bei pasauliečių regis yra praradę gaires. Įvairių kraštų katalikų bažnyčios situacija, žinoma yra skirtinga, tačiau ten, kur labiau dominuoja politinės jėgos, Europoje ir JAV, ji neatrodo pakankamai stipri ir vieninga ryžtingai stoti į kovą prieš antikristiškus judėjimus. Reikia „pranašiško pabudinimo"!
Protestantų padėtis dar keblesnė - ten dėl daugybės skirtingų balsų dar sunkiau regimai priešintis bedieviškai dvasiai. Pasipriešinimą lengviau būtų aptikti „Laisvų Bažnyčių“ evangelinėse grupėse, bet, nepaisant pastangų vienytis ir bendradarbiauti, jie tėra “mažoji kaimenė”.
Ortodoksų bažnyčia turi tokią stiprią liturgiją, kad sugebėjo priešintis net sovietinės diktatūros laikais ir išlikti ištikima savo mokymui. Ten būta ir vertingos dvasinio pasipriešinimo tradicijos, tik ja nėra plačiau dalijamasi su kitais krikščionimis – tai panašiau į „miestą kalnuose“ nei į „pasaulio raugą“. O juk gilesnis autentiškai skelbiamo bei liudijamo Dievo žodžio pažinimas turėtų pasiekti kuo daugiau žmonių. Tam reikia aktyvios, giliu dvasingumu grįstos misijos.
Iš esmės reikia pasakyti, jog Antikristo dvasia neaplenks nė vienos religijos, kuri išpažįsta tikrą Dievo buvimą, jį skelbia ir nori gyventi pagal šią tiesą. Tai lygiai tinka judėjams, musulmonams ir kitų religijų atstovams. Jei tik tikintys žmonės iš tikrųjų dorai gyvena meile ir tiesa pagal savo religijos nuostatas, tai ir nesitaikstoma su bedieviška dvasia. Ką daryti žmonėms, matantiems Antikristo dvasios plitimą ir pajėgiems tai suvokti, žvelgiant iš pranašiškos perspektyvos?

atgal
„Balta Lelija“

Iniciatyva „Balta Lelija“atvira visiems žmonėms, kurie tik jaučiasi įsipareigoję Dievui ir norėtų ginti Jo įstatymus. „Balta Lelija“ turi skleistis tarptautiniu lygiu, kadangi šiandien susiduriame ne su kokia viena, apibrėžtoje vietoje atsiradusia ir iš ten plintančia politine ideologine sistema, o su viso pasaulio mastu veikiančia sistema. Turime pastebėti, kad čia veikia visa antikristinės dvasios jėga, kuri siekia atitraukti nuo tikrojo pašaukimo žmoniją bei panaudoti ją savo kėslams. Ypač stengiamasi sunaikinti didžiausią vertybę - žmogaus atvirumą Dievui. Todėl pirmoji ir pagrindinė „Baltos Lelijos“ misijos užduotis yra atpažinti, įvardinti ir iškelti aikštėn, kaip ir kur konkrečiai ši dvasia veikia. Nors nemaža žmonių antikristines tendencijas įžvelgia ir mėgina atsiriboti, bet rimtai priešintis pavieniui nerandama veiksmingų būdų.

“Balta Lelija” kaip dvasinė – pranašiška iniciatyva atveria daugybę galimybių ateičiai.

Svarbiausia: nuo pat pradžių “Baltos Lelijos” iniciatyvą suvokiame kaip įkvėptą šv.Dvasios ir pašvęstą Dievui, visos žmonijos Tėvui. Jau pats iniciatyvos pavadinimas atspindi glaudžius saitus su švč. Mergele Marija, taip pat laikome “Baltos Lelijos” globėjais šv.arkangelą Mykolą ir ypač šv.Žaną d’Ark.

atgal
Prisistatymas

a) informacija:

Pasitikėdami Dievo vedimu, mes pradedame “Baltos Lelijos” misiją viešai pateikdami keletą konkrečių Antikristo dvasios veikimo apibūdinimų. Nors “Baltai Lelijai” nuolatos rūpės kova su antikristiškomis tendencijomis, vien tuo ji neapsiribos. “Baltos Lelijos” tarnystė kartu yra bendros krikščioniškosios žinios dalis.

b) viešumas ir atsakomybė:

Jei vyriausybės negina savo piliečių arba yra susipainiojusios ir palaiko nemoralumą, vadinasi atėjo metas prisiimti atsakomybę. Turime atvirai pareikšti, kad Antikristo dvasia, nukreipta prieš Dievą ir žmoniją, yra persmelkusi mūsų įstatymus, tad vyriausybės jai paklusdamos ir nekalbėdamos apie tai atvirai, negali tikėtis žmonių pasitikėjimo ir pritarimo.

c) politika:

Kadangi “Balta Lelija” yra atvira ateities reikalavimams, iškilus būtinybei, vienu iš iniciatyvos uždavinių gali tapti tarptautinės partijos, kuri darbuotųsi politinėje srityje, suformavimas.

d) dvasinis pagrindas:

“Baltai Lelijai” reikia tvirto dvasinio pagrindo “grumtis ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose”(Ef.6,12). Turi būti atskleista bei aiškiai nušviesta ir politinė šios kovos pusė, kad būtų galima skirti žmogišką silpnumą nuo piktosios dvasios kenkimo. Tik visados svarbu stengtis patraukti žmones tvirtais įsitikinimais bei artimo meile grįstu elgesiu ir išlikti atidiems, kad savo teiginių neužtemdytume nenuskaistintomis nuostatomis. Taip pat neretai veikiama Antikristo dvasioje to nė nepastebint, nes kai trūksta tikėjimo pagrindo, žmonėms darosi sunku atpažinti destruktyvią antikristiškos dvasios galią. Dar sykį primename, ši bedieviška dvasia bus visų religijų ir tikrųjų vertybių priešas!

atgal
Konkretus žingsniai:

1) internetinis puslapis:www.balta-lelija.net

2) kontaktai: e-mail adresas - balta-lelija@jemael.net .

Tarptautinė korespondencija: anglų kalba. Informacijos galima rasti ir kitomis kalbomis: vokiečių, prancūzų, ispanų, lietuvių, rusų, latvių. Šis internetinis adresas skirtas kontaktams, pasidalijimams idėjomis, pasiūlymais ar priedais.

3) dokumento vertimas: dokumentas išverstas į anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų, latvių kalbas. Planuojama vėliau įtraukti ypatingas situacijas iš įvairių šalių.

4) patarnavimas malda: kviečiame “Baltą Leliją” nuolat palaikyti malda.

5) tolesnė informacija: informacija apie šios iniciatyvos augimą, dvasingumą ir veiklą bus nuolat pateikiama www.balta-lelija.net, skiltyje Balta Lelija (angliškai).

6) bendradarbiavimas: besidominčius išsamesne informacija arba norinčius bendradarbiauti maloniai prašome parašyti elektroniniu paštu ir prisistatyti.

7) ”Baltos Lelijos” dvasinė idėja priklauso Jemael. Informacija apie Jemael interneto puslapyje www.jemael.de

atgal
Baigiamosios pastabos

Šis dokumentas yra pirminis projektas, todėl galbūt bus patobulintas ar praplėstas.
“Balta Lelija” nepriklauso jokiai didelei organizacijai, juo labiau, ji neturi jokio finansinio užnugario. Tai “tikėjimo iniciatyva”, tad jos jėga ir teisėtumas kyla iš tikėjimo. “Baltos Lelijos” ateitį ir vaisingumą pavedame šv.Dvasios rūpesčiui.
Dokumento sudarytojas, Elijas, yra įsitikinęs, kad iniciatyva maloni Dievui ir kad pribrendo laikas veikti. Telydi būsimus žingsnius švč.Mergelė, tikroji Lelija, kad visa, kas bus daroma, atitiktų Dievo valią. Tepadeda ji mums giliau pažinti begalinę Dievo meilę, kad įstengtume pasipriešinti pražūtingoms žmogui jėgoms ir prieš jo pašaukimą nukreiptiems judėjimams bei struktūroms.

atgal
Atsakingi už ši dokumenta

Elijas, bendruomenė Agnus Dei ir Jemael,
Pasirašyta 2008 m. gegužės 30 d. Vilniuje, Lietuvoje,
šv.Žanos d’Ark , Prancūzijos Lelijos kankinystės dieną.

atgal
Spausdinimui