Jus esate cia: Šventoji Žana d’Arc  

ŠVENTOJI „BALTOS LELIJOS“ GLOBEJA
 Santrauka

Gimimas ir pirmasis apreiškimas
Žanos misija
Žanos d`Ark teismas ir jos kankinyste
Žana d`Ark ir Balta Lelija
Žanos d`Ark sudeginimas
Atsakingas už teksta 

Daug yra parašyta apie Žaną d‘Ark! Seniau apie ją buvo kuriami spektakliai, o dabar žinome dokumentinių ir meninių filmų apie jos gyvenimą.
Iki šių dienų ši šventoji mus traukia ir žavi, nes netikėtu Mergelės iš Loreno pasirodymu Orleano miestas buvo išlaisvintas iš Anglijos kariuomenės gniaužtų, o Karolis VII karūnuotas karaliumi.
Galime lengvai suprasti tuos autorius, kurie šimtametyje kare matė istorines permainas, įvykusias Žanos pasirodymo dėka. Ir dabar negalima atsistebėti, kaip mergaitė, nieko neišmananti apie karo meną, buvo pašaukta įvykdyti tokią svarbią misiją.
Kaip į ją bepažvelgtume, jei tik žinoma neteistume jos veiksmų tarsi apsėdimo ar religinio fanatizmo, Žana d‘Ark visuomet mus nukreips į sąlytį su Dievu.
"Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus" (1) teigia Naujojo Testamento ištrauka. Tai taip akivaizdu ir ryšku Orleano Mergelės pašaukime.
 Gimimas ir pirmasis apreiškimas

Žana gimė 1412m. sausio 6d. mažame Domremi kaimelyje, Prancūzijoje. Pasak vietinių žmonių, ji buvo mielas, religingas vaikas, kaip tada buvo įprasta kaimuose, nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Religinį išsilavinimą gavo iš savo motinos Izabelės ir miesto kunigo.
Būnant trylikos, Žanai jos tėvo Žako sode apsireiškė Archangelas Mykolas - Šventasis Prancūzijos globėjas. Nuo to laiko dangaus šventieji, o ypač Šv.Kotryna Aleksandrietė (2), perėmė jos religinį auklėjimą ir paruošė ją misijai. Iki septyniolikos metų, ji niekam nekalbėjo apie šiuos patyrimus, bet vis aiškiau ėmė suvokti, jog yra pašaukta vesti Karolį VII į Reimsą karūnuotis karaliumi ir taip užbaigti Anglijos okupaciją.
Taigi ji pradėjo savo misiją būdama 17 metų!

(1) pgl. 1 Korintiečiams 1,26-31

(2) Šv.Kotryna Aleksandrietė - 4a.pr.kankinė. Ji yra viena iš keturiolikos šventųjų padėjėjų Bažnyčios istorijoje. Sakoma, kad Kotryna religiniame teisme nugalėjo penkiasdešimt filosofų.

atgal
 Žanos misija

Pirmajam bandymui nepasisekus, vėliau Žanai pavyksta pasikalbėti su Karoliu VII ir įtikinti jį, kad ji pasiųsta Dievo nuvesti tikrąjį sosto įpėdinį į Reimsą karūnavimui. Taip pat ji paprašė kareivių Anglijos užgrobtam Orleanui išlaisvinti. Gavęs Bažnyčios pritarimą, Karolis VII išpildė mergaitės valią.
Žana d‘Ark su kariais– kaip ji ir pranašavo - išlaisvino Orleaną, ir skynė pergalę po pergalės. Atrodė, kad Prancūzijos kariai įgavo naujos drąsos mūšiams, tuo tarpu Anglijos kariai ją visiškai prarado. Žana nieku gyvu netroško kraujo praliejimo. Ji pati nieko nenužudė ir pasigailėdavo sužeistų priešų. Žana norėjo, kad Anglija atsitrauktų be kovos, nuolat kvietė nesipriešinti bei žadėjo leisti jiems laisvai pasitraukti. Tačiau šiems atsisakius, nedvejodama juos išstūmė jėga!
Žanos d‘Ark pasirodymu Dievas stojo į Prancūzijos pusę. Tai buvo aišku tiems prancūzams, kurie kovojo už Karolį VII ir troško išvysti Prancūzijos išlaisvinimą. Anglai ir jų bendrininkai, priešingai, Orleano Mergelėje matė arba norėjo matyti velnio pasiuntinį ir norėjo sudeginti ją kaip raganą.
Kol netrukus po Orleano išlaisvinimo Reimse karūnuotas karaliumi Karolis VII klausė Mergelės, Žana d‘Ark buvo neįveikiama mūšiuose. Tačiau netruko įvykti išdavystė, kurios Žana bijojo labiau nei mirties mūšio lauke. Užuot klausęs Žanos nurodymų, Karolis VII pradėjo derybas su Burgundija, kuri buvo Anglijos sąjungininkė. Pergalingos Žanos kovos labai greitai baigėsi ir ji buvo suimta Kompjene!

atgal
 Žanos d’Ark teismas ir jos kankinyste

Žanai dabar prasidėjo sunkiausia kova. Kai niekas už ją nesumokėjo išpirkos, ji buvo paimta į Anglijos kalėjimą Ruane. Tai skaudžiausias Bažnyčios istorijos puslapis, kad Beauvais miesto vyskupas, Anglijos partizanas, taip sumenkintų pats save siekdamas neteisingo teismo prieš Žaną d’Ark. Teismo tikslas iš pat pradžių buvo aiškus - iš vienos pusės, Žana turi būti pasmerkta mirčiai kaip ragana ar eretikė, griaunanti žmonių tikėjimą, o iš kitos pusės, kaip silpninanti karalių Karolį, kuris, visuomenės požiūriu, gautų karalystę raganos pagalba!

Žanai nebuvo nė menkiausios galimybės šiame iš anksto numatytame žaidime. Galime tik stebėtis, kaip ji nepakliuvo į jai spendžiamus spąstus, nes jos atsakymai buvo pilni išminties. Vis dėlto, po daugelio mėnesių teismo su gausybe apgavysčių ir gudrybių, Žana buvo nuteista kaip eretikė.

Giliai tikinčios Bažnyčios dukters Žanos širdis buvo kone sudaužyta, nes mirtį ant laužo, kurios ji bijojo labiausiai, inicijavo vyskupas.

Žanos, kuri iš pradžių tikėjosi, kad bus išgelbėta fizine prasme, kankinystė artėjo link pabaigos. Tačiau nors ir vėlai, ji suprato, kad laimėjo didžiausią pergalę atiduodama savo gyvybę. Ji tapo kaip jos Viešpats ir Mokytojas, kurio vardą ištarė septynis kartus prieš jos žemiškajam gyvenimui užgęstant laužo liepsnose.
Po dvidešimt keturių metų, Žanos d’Ark teismas Ruane Bažnyčios buvo paskelbtas negaliojančiu. Šventąja Žana d‘Ark paskelbta 1920 metais!

atgal
 Žana d’Ark ir Balta Lelija

š šv.Rašto liudijimo ir šventųjų darbų aprašymų galima suprasti, kad misija, kurią Dievas patiki žmogui, tęsiasi ir po jų mirties pasikeitusiame gyvenime amžinybėje.

Orleano Mergelė, vykdydama Dievo nurodymus, kovojo prieš žemiškosios armijos okupaciją ir paskatino karūnavimui tikrąjį Prancūzijos Karalių. Ji norėjo, kad savo karaliavimą Karolis VII suprastų kaip “Dievo vietininko žemėje” pareigą, tarnaujant tikrajam Karaliui - Jėzui Kristui. Žinoma, ji tikėjosi, kad gavęs aiškią pagalbą iš Dievo per jos asmenį, jis vadovaus su didžiausia atsakomybe prieš Dievą.

"Balta Lelija" regi save pranašiška šiandienos iniciatyva priešinantis “Antikristo dvasiai”. Ši antikristinė dvasia ypatingu būdu ruošia naujo ar net “paskutinio Antikristo” atėjimą. Šv.Raštas, tradicija ir nemažai pranašysčių, kuriomis galime remtis, nurodo, kad laikinai iškils valdovas, siekiantis politinio viešpatavimo pasaulyje ir vadovaujantis sieloms piktosios dvasios pagalba, apgaule gundydamas žmones (3). Tam įgyvendinti bus pasitelktos visos šiuolaikinės priemonės. Kiekvienas turbūt supranta, kaip plačiai šiandien įmanoma kontroliuoti visuomeninį ir asmeninį gyvenimą.

Net jei šiandien Bažnyčia ir žino, kad valstybė turi didesnę autonomiją nei buvo Žanos d’Ark laikais, pasaulietinė valdžia vis dar veikia pripažindama vertybinį pagrindą, kuris neegzistuoja pats savaime. Kiekviena valdymo forma tik tuomet yra teisėta, jei iš tiesų tarnauja jai patikėtiems žmonėms ir gerbia, saugo bei gina vertybes, kurių šaltinis – pagal tikėjimą – yra Dievas. Aišku, kad kiekvienas teisėtas vadovavimas pasaulyje turi būti pastatytas ant teisingumo pamatų, ir, jei kiekvienas žmogus asmeniškai neša atsakomybę prieš Dievą, savo Kūrėją, juo labiau tai galioja vadovaujantiems tautoms ar atstovaujantiems jas.
Antikristinė valdymo forma, taigi ir Antikristas, nesilaikys šio ypatingo dėsnio. Gali būti, jog iš pradžių nebus nusitaikyta tiesiai į vertybes, tačiau jų turinys įgaus visai kitą prasmę. Gal Antikristas neneigs Dievo ar net pripažins religinius tikėjimus, tačiau norės atitraukti nuo religinių tiesų ir „veikti, tarsi Dievas nebeturėtų jokios reikšmės“(4). Jo vadovavimas bus grįstas apgaule ir tamsoje palikti žmonės nesupras jo tikrųjų kėslų. Anot Šventojo Rašto, jis iškels save virš visko, kas yra iš Dievo ir šventa (5). Labiausiai Antikristas trokšta, kad žmonės jį garbintų tarsi Dievą ir žmonijos geradarį, tuo būdu piktnaudžiaudamas žmonių draugyste ir atvirumu Dievui.

(3) pvz. Vladimiras Solovjevas: „Trumpa Antikristo istorija“

(4) Antanas Maceina: „Niekšybės paslaptis“,

(5) pgl. Balta Lelija: Steigimo dokumentą


atgal
 Žanos d’Ark sudeginimas

Taigi, nėra sunku suvokti, kad šventoji Žana d’Ark tikrąja to žodžio prasme “sudegs“, kad užkirstų tam kelią. Ji negalėjo pakęsti neteisėtos užsieniečio karaliaus valdžios Prancūzijoje ir net buvo nusiųsta į žemišką mūšį. Šiandien - tai dvasinė kova, ir “užsieniečio karaliaus” – arba “pasaulio kunigaikščio” įgaliotinio - valdymo pavojus dabar gresia visai žmonijai! Be jokios abejonės kova vyksta įvairiuose lygmenyse, ir naikinančios jėgos bando atskirti žmogų nuo Dievo, idant žmogus atsiduotų savivalei. Tokioje situacijoje Žana d’Ark kartu su dangiškaisiais draugais ir bičiuliais įsikiš nedvejodama. Todėl mes didžiai pasitikėdami pasivedame jos globai, gerai žinodami, kad tokia kova gali baigtis kankinyste.
"Balta Lelija" nenaudos žemiškų ginklų. Jos misija ne tokia. Tačiau tarnaujant tikrajam žmonijos Karaliui, Dievo Sūnui, reikia kaip tik įmanoma užkirsti kelią Antikristui, kad jis negalėtų uzurpuoti valdžios ir primesti savo diktatūros žmonijai. Biblija liudija, kad “paskutinis Antikristas” bus nugalėtas grįžtančio Kristaus, kai Jis įmes “žvėrį ir netikrą pranašą” į bedugnę (6).

Nežinome antrojo Kristaus atėjimo nei dienos, nei valandos, bet, Dievui padedant, būkime budrūs, liudydami Evangelijos gydančią žinią ir akylai stebėdami "laiko ženklus", kaip Jėzus mus įspėja (7). Šventoji Orleano Mergelė ir jos veiklus atsidavimas Dievo Valiai, kurį ji parodė būdama žemėje, padės tiems, kurie pasiveda jai šioje kovoje! Ji rūpinsis, kad mes neužmigtume mūšio valandomis ir daugiau pasitikėtume dangiška pagalba nei savo žemiškomis jėgomis!

(6) Apreiškimo 19, 11-21

(7) Luko, 12,54-57


atgal
Atsakingas už teksta

Elijas, Vilnius, Liepa, 2008
Spausdinimui